Privacitat

Informació sobre el tractament de dades personals de les pòlisses d'assegurança

 

Política de privacitat

La política de privacitat que es descriu tot seguit només és aplicable al Lloc Web, i Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, en endavant Liberty, no és responsable del tractament que sobre aquesta qüestió facin aquells llocs web als quals s'accedeix per mitjà dels enllaços ubicats al Lloc Web.

Liberty vol que els usuaris visitin el Lloc Web sabent que tenen el control sobre la seva informació personal.

Addicionalment, com a prova de la bona pràctica comercial de Liberty i per complir les regulacions en matèria d'assegurances, Liberty tracta la informació de tots els seus clients i/o beneficiaris amb la confidencialitat més absoluta.
 

Obtenció i ús de la informació

Les dades facilitades pels usuaris s'obtenen mitjançant els formularis de recollida de dades incorporades al Lloc Web amb les finalitats que s'indiquen a cadascun dels dits formularis.

En el moment de procedir a la recollida de les dates se n'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida i les finalitats. La negativa de proporcionar les dades considerades obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per al qual s'havien sol·licitat. Així mateix, poden facilitar-se dades de manera voluntària amb l'objectiu que puguin prestar-se de manera òptima els serveis oferits.
 
El tractament de les dades personals de l'usuari pot resultar necessari per al manteniment, el compliment i el control de la relació creada entre l'usuari i Liberty, així com per al compliment per part de Liberty de les seves obligacions legals. En els altres supòsits, i sempre que sigui oportú i necessari, Liberty sol·licitarà a l'usuari el seu consentiment per tractar les seves dades personals.
Les dades de caràcter personal que els usuaris facilitin, així com les dades a les quals Liberty tingui accés a conseqüència de la seva navegació per les pàgines web d'Internet, de la consulta o contractació de qualsevol servei o producte, o transacció o operació realitzada, seran tractades per Bankia per a, entre altres:

1. Atendre, gestionar i contestar les consultes, preguntes i sol·licituds realitzades pels usuaris.

2. Mantenir, complir i controlar la relació contractual i precontractual entre els usuaris i Liberty (consulta la informació sobre el tractament de dades personals de les pòlisses d'assegurança corresponents).

3. Millorar les pàgines o les eines web propietat de Liberty (consulta la Política de Cookies). 

4. Complir les obligacions legals de Liberty, basades en el compliment d'obligacions legals.


En cas que algun usuari decideixi posar-se en contacte amb Liberty per mitjà del correu electrònic, Liberty rebrà les dades de caràcter personal que aquest usuari li comuniqui, que comprendran, en tot cas, la seva adreça de correu electrònic i, addicionalment, les dades que l'usuari introdueixi en el text del correu electrònic enviat.

Sens perjudici de la informació que en aquests casos s'ofereixi a l'usuari en accedir a l'aplicació d'enviament de correu electrònic mitjançant els vincles que amb aquest fi s'han introduït a l'avís legal i a la política de privacitat, i en compliment del que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, «RGPD») i de qualsevol normativa que el desenvolupi o complementi, es fa constar que les dades de caràcter personal que es proporcionin per aquest mitjà seran objecte de tractament, estrictament confidencial, amb l'única finalitat d'atendre la petició que es cursi per aquesta via, i que s'incorporaran a un fitxer el responsable del qual és Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, i no es compartiran amb tercers, llevat que del contingut de la sol·licitud efectuada per l'usuari se'n derivi la seva necessitat.

L'usuari que enviï un correu electrònic autoritza expressament, en enviar les seves dades, el tractament d'aquestes amb la finalitat que s'ha indicat anteriorment.

Liberty disposa de les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal de què és responsable i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat en compliment del que disposa l'article 32 del RGPD.
Tot usuari que s'hagi posat en contacte amb Liberty per mitjà del correu electrònic pot accedir a les dades comunicades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-se'n al tractament, limitar-lo o sol·licitar la portabilitat de les dades a través d'Exercici de Drets

La comunicació per correu electrònic entre els usuaris i Liberty no fa servir un canal segur i les dades transmeses no estan xifrades, per la qual cosa Liberty sol·licita als usuaris que s'abstinguin d'enviar les dades personals que mereixin la consideració de dades especialment protegides en els termes de l'article 9 del RGPD, ja que les mesures de seguretat aplicables a un canal no segur ho fan desaconsellable.

El Lloc Web està dissenyat per oferir als nostres clients i possibles clients una manera d'obtenir informació sobre la nostra companyia, així com dels nostres productes i serveis. Liberty no ven ni facilita a tercers cap informació per a llistes de publitramesa o companyies de màrqueting directe, ni envia comunicacions que no hagin estat sol·licitades o acceptades prèviament pels usuaris.

 

No vull rebre més publicitat

Si no vol rebre més comunicacions comercials, enviï un correu amb la seva adreça de correu electrònic, nom i cognoms i número de DNI a l'adreça ejercicioderechos@libertyseguros.es.
 

Entorn segur

A fi de complir els requisits legals sobre protecció de les dades personals, l'accés a algunes de les àrees del Lloc Web es fa en un entorn segur (per exemple: SSL, Secure Socket Layer i TLS, Transport Layer Security o similars), la qual cosa implica que totes les operacions i les transaccions es fan en un servidor segur l'accés al qual està restringit a determinats usuaris, i que tota la informació intercanviada és encriptada, la qual cosa permet assegurar l'autenticitat del Lloc Web Liberty des d'on es recullen les dades personals, així com la integritat i la confidencialitat de les dades personals durant la seva transmissió.

L'usuari podrà verificar que es troba en un entorn segur quan vegi a la part inferior del navegador un símbol que representa un cadenat tancat i el protocol d'internet canviï d'http:// a https://. Addicionalment, determinades configuracions d'alguns navegadors informen l'usuari mitjançant un missatge a la pantalla quan està a punt d'entrar o sortir d'un servidor segur.

 

Recomanacions contra fraus

D'acord amb la seva política de privacitat, Liberty vol que els usuaris del Lloc Web ubicat a www.libertyseguros.es tinguin el control de la seva informació personal. Amb aquesta finalitat, Liberty no sol·licita per correu electrònic a l'usuari la seva contrasenya o clau d'accés o PIN (número d'identificació personal).

Només en cas que algun usuari decideixi posar-se en contacte amb Liberty per mitjà del correu electrònic, Liberty rebrà les dades que aquest usuari li comuniqui, que comprendran, en tot cas, la seva adreça de correu electrònic i, addicionalment, les dades que l'usuari introdueixi en el text del correu electrònic enviat.

Si has estat objecte d'un atac, un frau o un intent de frau i has proporcionat informació, comunica-ho als serveis pertinents de les forces i els cossos de seguretat.

Les normes en matèria de telecomunicacions i serveis de la societat de la informació atribueixen a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la tutela dels drets i les garanties dels usuaris en l'àmbit de les comunicacions electròniques. Entre aquestes hi ha la defensa de la privacitat dels usuaris d'Internet davant del correu brossa.

 

Canvis en la Política de Privacitat

En cas que Liberty revisi i/o modifiqui la política de privacitat del Lloc Web, la nova redacció d'aquesta política s'ha d'incloure al Lloc Web i és aplicable des d'aquell moment. Perquè els usuaris coneguin la política de privacitat vigent en cada moment, se'ls recomana que la revisin periòdicament.

CONEIX TOTES LES NOSTRES ASSEGURANCES​