Privacitat

Informació sobre el tractament de dades personals de les pòlisses d'assegurança

 

Política de privacitat d'usuaris del web


1. Identificació i dades de contacte del responsable del tractament
2. Informació general: descripció de la informació que conté la política de privacitat
3. Informació necessària i actualitzada
4. Exercici dels teus drets
5. Informació detallada dels tractaments que es duen a terme
6. Confidencialitat
7. Entorn segur
8. Recomanacions contra fraus
9. Actualització de la política de privacitat

 

 1. Identificació i dades de contacte del responsable del tractament


Generali Seguros y Reaseguros, S.A.U., societat amb domicili al c/ Paseo de las Doce Estrellas, 4, CP 28042 Madrid, amb CIF A-48037642 i telèfon 932144031 (d'ara endavant, "Generali" o l'"Asseguradora"), és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal dels usuaris que accedeixin als webs www.generalion.es, www.regal.es i www.genesis.es. En aquesta política es facilita la informació sobre l'ús que l'Asseguradora farà de les teves dades de caràcter personal, i sobre els drets que tenen els usuaris d'aquests webs en virtut del Reglament general de protecció de dades ("RGPD").


Generali té un delegat de protecció de dades designat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el qual et pots posar en contacte per mitjà d'aquesta adreça: dpo@generalion.es. Si tens qualsevol dubte sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal, posa-t'hi en contacte escrivint a l'adreça indicada.


2. Informació general: descripció de la informació que conté la política de privacitat


En aquesta política de privacitat trobaràs una taula que identifica cada un dels tractaments que duu a terme Generali.

En aquesta taula informativa se t'informa sobre:

•    Les finalitats del tractament de les teves dades de caràcter personal, és a dir, el motiu pel qual Generali tracta les teves dades de caràcter personal.

•    Les bases legals que permeten el tractament de dades per part de l'Asseguradora per a cada una de les finalitats indicades.

•    La possible comunicació de les teves dades a tercers, i també la causa de la dita comunicació. A aquest efecte, no cedim les teves dades de caràcter personal a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal (Hisenda Pública, jutges i tribunals, forces i cossos de seguretat, OCU, etc.) o que ho indiquem expressament a la taula que hi ha a continuació. D'altra banda, poden tenir accés a les teves dades de caràcter personal els encarregats del tractament de Generali, és a dir, els prestadors de serveis que hagin d'accedir a les teves dades de caràcter personal per desenvolupar les seves funcions. Els prestadors de serveis que accedeixen a les teves dades de caràcter personal es dediquen, en general, als sectors de sistemes d'informació, tecnologia, telecomunicacions, computació al núvol i seguretat a la xarxa, lluita contra el frau o serveis d'atenció al client. A la taula que hi ha a continuació s'indiquen altres sectors en virtut dels quals els prestadors de serveis de Generali podrien accedir eventualment a les teves dades. Pots demanar informació més detallada sobre els destinataris de les teves dades enviant un correu electrònic a l'adreça dpo@generalion.es, en el qual has d'indicar el tractament concret sobre els destinataris del qual voldries informació.

•    L'existència de possibles transferències internacionals de dades. A aquest efecte, molts dels nostres tractaments requereixen la transferència internacional de dades a prestadors de serveis tecnològics o entitats del grup al qual pertany Generali que estan situats als Estats Units, el Regne Unit i l'Índia, a les quals s'apliquen en tot cas les clàusules contractuals tipus corresponents. Pots demanar informació més detallada sobre les transferències internacionals de les teves dades o les garanties aplicades enviant un correu electrònic a l'adreça dpo@generalion.es, en el qual has d'indicar el tractament concret sobre les garanties del qual voldries informació.

•    El termini de conservació de les dades de caràcter personal que ens facilitis. A aquest efecte, conservem les teves dades de caràcter personal durant tota la vigència de la relació, o durant un període superior, si ho autoritzes. Posteriorment, les teves dades quedaran bloquejades per atendre reclamacions judicials, administratives o fiscals durant els terminis de prescripció de les accions legals que determini la normativa aplicable.
 

3. Informació necessària, actualitzada i veraç


S'han d'emplenar tots els camps que se sol·liciten a través dels mitjans habilitats a aquest efecte, entre els quals hi ha els portals digitals de Generali, el correu electrònic, el xat web, els canals telefònics o els formularis; l'omissió d'algun d'aquests camps podria comportar la impossibilitat d'enviar la comunicació o processar la contractació de la pòlissa perquè se't puguin facilitar els serveis. Així mateix, en emplenar i enviar la informació que et demanem, declares que la informació i les dades que ens facilites en aquests camps són exactes i veraces.

Perquè la informació facilitada sempre estigui actualitzada i no contingui errors, has de comunicar a Generali, tant aviat com sigui possible, les modificacions i les rectificacions de les teves dades de caràcter personal mitjançant el formulari que trobaràs en aquest enllaç.


4. Exercici dels teus drets


Pots exercir els drets següents:

  1. Dret d'accés a les teves dades de caràcter personal per esbrinar si s'estan tractant i, si escau, quines s'estan tractant i els tractaments concrets que s'estan aplicant a aquestes dades, incloent, entre altra informació, les finalitats, les categories de dades i els destinataris.
  2. Dret de rectificació de qualsevol dada de caràcter personal inexacta.
  3. Dret de supressió de les teves dades de caràcter personal quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals s'hagin recollit, sempre que la base legitimadora que ens habilita a tractar-les, entre les que s'indiquen a la segona columna de la taula inclosa a l'apartat 5, no sigui una obligació legal.
  4. Dret d'oposició al tractament de les teves dades de caràcter personal, sempre que la base legitimadora que ens habilita a tractar-les, entre les que s'indiquen a la segona columna de la taula inclosa a l'apartat 5, sigui l'interès legítim de Generali o d'un tercer. Generali deixarà de tractar les teves dades, llevat que acrediti un interès legítim imperiós o superior per al tractament o en cas que simplement es conservin bloquejades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
  5. Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades de caràcter personal quan l'exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades estigui en dubte. En aquest cas, podrem conservar les dades bloquejades per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  6. Dret de portabilitat de les teves dades, és a dir, de rebre les teves dades de caràcter personal en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, per transmetre-te-les a tu o a un altre responsable del tractament, sempre que la base legitimadora que ens habilita a tractar-les, entre les que s'indiquen a la segona columna de la taula inclosa a l'apartat 5, sigui l'existència d'una relació contractual o el teu consentiment.
  7. Dret a no ser objecte de decisions automatitzades que tinguin efectes jurídics sobre tu, o que t'afectin significativament, sempre que s'estiguin prenent aquestes decisions.
  8. Dret de revocar el consentiment atorgat a Generali per al tractament de les teves dades, sempre que la base legitimadora que ens habilita a tractar-les, entre les que s'indiquen a la segona columna de la taula inclosa a l'apartat 5, sigui el teu consentiment.

Pots exercir els teus drets en qualsevol moment i de manera gratuïta mitjançant el formulari que trobaràs en aquest enllaç.

A més, inclourem un enllaç de baixa de comunicacions comercials a la part inferior de totes les comunicacions que enviem, de manera que, quan hi accedeixis, podràs donar-te de baixa de la categoria específica de comunicació comercial que hagis rebut.

D'altra banda, tens dret a presentar una reclamació davant Generali o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideres que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades pel que fa al tractament de les teves dades de caràcter personal.


5. Informació detallada dels tractaments que es duen a terme per servei

FINALITAT DEL TRACTAMENT BASE LEGITIMADORA DESTINATARIS TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
Detectar i resoldre els possibles incidents i fallades als webs i els canals digitals que afectin els usuaris dels webs perquè els impedeixen, entre altres coses, fer transaccions en línia, i també monitorar i allotjar el trànsit web amb la finalitat de limitar la transmissió de documents, enllaços o accessos maliciosos. Interès legítim de Generali per assegurar el funcionament segur i eficient dels seus webs i millorar l'experiència de l'usuari.

Les teves dades de caràcter personal es poden cedir a entitats del grup al qual pertany Generali sobre la base d'aquest tractament.

Les categories de prestadors de serveis que podrien accedir a les teves dades de caràcter personal són les que s'indiquen a l'apartat 2.

Als Estats Units i l'Índia, mitjançant les clàusules contractuals tipus corresponents aprovades per la Comissió Europea.
Gestió del contingut publicat i les interaccions amb clients i usuaris per mitjà de les xarxes socials de Generali. Interès legítim de Generali per interaccionar amb els seus clients i els usuaris per mitjà de les xarxes socials.

No se cediran les teves dades de caràcter personal sobre la base d'aquest tractament.

Les categories de prestadors de serveis que podrien accedir a les teves dades de caràcter personal són les que s'indiquen a l'apartat 2.

Als Estats Units, mitjançant les clàusules contractuals tipus corresponents aprovades per la Comissió Europea; al Regne Unit, en virtut de la decisió d'adequació aplicable.
Donar suport i resposta a les sol·licituds rebudes per mitjà dels diversos canals de contacte. Execució del contracte o precontracte.    

6. Confidencialitat

 

Les dades de caràcter personal que puguem recollir mitjançant les nostres pàgines web, els portals, els formularis i les bústies de contacte, i també mitjançant les diverses comunicacions electròniques o telefòniques que mantinguem amb tu o amb el teu representant, seran tractades amb confidencialitat per Generali, i ens comprometem a guardar el secret pel que fa a aquestes dades d'acord amb el que estableix la legislació aplicable.


7. Entorn segur


A fi de complir els requisits legals sobre protecció de les dades de caràcter personal, l'accés a algunes de les àrees dels webs de Generali es fa en un entorn segur (per exemple: SSL, Secure Socket Layer i TLS –Transport Layer Security– o similars), la qual cosa implica que totes les operacions i les transaccions es fan en un servidor segur l'accés al qual està restringit a determinats usuaris, i que tota la informació intercanviada s'encripta, la qual cosa permet assegurar l'autenticitat dels webs de Generali des d'on es recullen les dades de caràcter personal, així com la integritat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal durant la seva transmissió.

L'usuari podrà verificar que es troba en un entorn segur quan vegi a la part inferior del navegador un símbol que representa un cadenat tancat i el protocol d'internet canviï d'http:// a https://. Addicionalment, determinades configuracions d'alguns navegadors indiquen a l'usuari mitjançant un missatge a la pantalla que està a punt d'entrar o sortir d'un servidor segur.

El lloc web està dissenyat per oferir als nostres clients i possibles clients una manera d'obtenir informació sobre la nostra companyia, així com dels nostres productes i serveis. Generali no ven ni facilita a tercers cap informació per a llistes de publitramesa o companyies de màrqueting directe, ni envia comunicacions que no hagin estat sol·licitades o acceptades prèviament pels usuaris.

S'entén que l'usuari que fa una petició per correu electrònic vol que aquesta sigui atesa i resposta per Generali per la mateixa via, incloent-hi, si escau, l'enviament de la informació promocional sol·licitada per l'usuari.


8. Recomanacions contra fraus


D'acord amb la seva política de privacitat, Generali vol que els usuaris dels seus webs www.generalion.es, www.regal.es i www.genesis.es tinguin el control de la seva informació personal. Amb aquesta finalitat, Generali no sol·licita per correu electrònic a l'usuari la seva contrasenya o clau d'accés o PIN (número d'identificació personal). Només en cas que algun usuari decideixi posar-se en contacte amb Generali per mitjà del correu electrònic, Generali rebrà les dades que aquest usuari li comuniqui, que comprendran, en tot cas, la seva adreça de correu electrònic i, addicionalment, les dades que l'usuari introdueixi en el text del correu electrònic enviat.

Si has estat objecte d'un atac, un frau o un intent de frau i has proporcionat informació, comunica-ho als serveis pertinents de les forces i els cossos de seguretat.

Les normes en matèria de telecomunicacions i serveis de la societat de la informació atribueixen a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la tutela dels drets i les garanties dels usuaris en l'àmbit de les comunicacions electròniques. Entre aquestes hi ha la defensa de la privacitat dels usuaris d'Internet davant del correu brossa.


9. Actualització de la política de privacitat


És possible que calgui actualitzar aquesta política de privacitat. Per aquest motiu, és necessari que revisis aquesta política periòdicament i, si és possible, cada vegada que accedeixis a qualsevol dels webs de Generali (www.generalion.es, www.regal.es i www.genesis.es), amb l'objectiu d'estar informat adequadament sobre el tipus d'informació recopilada i el seu tractament. Aquesta política de privacitat va entrar en vigor el 21 de febrer de 2022.
 

CONEIX TOTES LES NOSTRES ASSEGURANCES​