Avís Legal

Termes i condicions d'ús

Quan accedeixis al lloc web ubicat en l'adreça www.regal.es (en endavant, el «Lloc Web»), que és propietat de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA (en endavant, «Liberty Seguros») i/o a qualsevol de les pàgines a les quals pots accedir mitjançant el Lloc Web, tens la condició d'usuari, assumint el compromís de seguir i complir els termes i condicions que s'indiquen en aquest avís legal (en endavant, els «Termes i Condicions»). En cas que no estiguis d'acord amb els Termes i Condicions, t'has d'abstenir de fer servir el Lloc Web.

 
Aquests Termes i Condicions, i també el contingut, el disseny i l'organització del Lloc Web, poden ser revisats i/o modificats en qualsevol moment. En cas de revisió o modificació dels Termes i Condicions, la nova redacció es publicarà immediatament, s'hi podrà accedir des del Lloc Web i serà aplicable des d'aquell moment. Per estar correctament informat sobre els Termes i les condicions que són aplicables en cada moment, cal que l'usuari els revisi periòdicament.
 
L'ús del Lloc Web, incloent-hi l'accés per part dels usuaris i la navegació, és lliure i gratuïta i implica el compliment d'aquests Termes i Condicions, de la legislació espanyola, i dels bons costums i els usos acceptats en l'àmbit d'internet.
 
Aquests Termes i Condicions són aplicables a tots els usuaris que facin servir el Lloc Web. Tanmateix, en cas que en el futur s'incloguin noves seccions al Lloc Web que prestin serveis específics, Liberty podria incloure-hi Termes i Condicions específics, aplicables a les dites seccions ja sigui amb prioritat sobre aquests Termes i Condicions o bé com a complement d'aquests.
 
Encara que Liberty vulgui prestar als usuaris un servei continuat mitjançant el Lloc Web, això es podria interrompre per circumstàncies de diversos tipus. En aquest cas, Liberty intentaria avisar els seus usuaris amb l'antelació necessària, sempre que això sigui possible.
 
L'usuari es compromet a fer servir el Lloc Web d'acord amb la Llei i amb aquests Termes i Condicions, i no el farà servir amb finalitats il·lícites o prohibides, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d'equips informàtics, documents o arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip de Liberty o de tercers.
 

Exclusió de responsabilitat

La informació sobre els productes i els serveis que ofereix Liberty al Lloc Web s'ha de considerar com una introducció i no reflecteix tots els termes i les condicions aplicables a cadascun dels productes i/o els serveis comercialitzats per Liberty, i té un caràcter simplement indicatiu, orientatiu i estimatiu.
 
Els continguts inclosos al Lloc Web són elaborats per Liberty amb informació pròpia de l'empresa i també amb informació externa. Per aquest motiu hi ha tanta informació accessible per a l'usuari. A conseqüència d'això, Liberty no garanteix l'actualització total i/o l'exactitud i/o la disponibilitat en tot moment dels continguts del seu Lloc Web, encara que fa tot el que pot per fer-ho possible.
 
Igualment, Liberty no garanteix la utilitat del seu Lloc Web o dels seus serveis per a cap activitat en particular, per la qual cosa l'accés al Lloc Web i l'ús dels seus continguts es fa amb la responsabilitat de l'usuari.
 

Enllaços

El Lloc Web té enllaços amb altres llocs web que no són editats, controlats, mantinguts o supervisats per Liberty i, per tant, no és responsable del contingut d'aquests llocs web. El contingut d'aquests llocs web és responsabilitat dels seus titulars respectius i Liberty Seguros no el garanteix ni l'aprova, i la inserció d'aquests llocs webs no es pot considerar com a recomanació, patrocini o distribució de la informació, els productes i/o els serveis que s'hi inclouen.

La icona que conté l'enllaç a l'adreça del Lloc Web de Liberty Mutual Group té com a única finalitat facilitar informació sobre el grup i la seva estructura a tot el món. Els productes i els serveis que s'ofereixen en aquest Lloc Web es destinen únicament a residents dels Estats Units d'Amèrica i el Canadà i no són aplicables a no residents d'aquests països. Liberty no actua ni pretén actuar com a agent del Grup Mutual Liberty ni de qualsevol altra empresa d'aquest grup.
 
Els usuaris que vulguin establir enllaços al Lloc Web s'hauran d'abstenir de fer manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Lloc Web o el seu contingut. En cap cas es declara ni es dona a entendre que Liberty autoritza l'enllaç, ni que supervisa, aprova o assumeix de qualsevol manera els continguts o els serveis que s'ofereixen o es posen a disposició a la pàgina web en què s'estableix l'enllaç al Lloc Web. El fet d'establir un enllaç no suposa, en cap cas, que hi hagi cap relació entre Liberty i el titular de la pàgina web en què s'estableix l'enllaç. No s'establiran enllaços al Lloc Web en pàgines web que incloguin informació o continguts il·lícits, immorals o contraris als bons costums, a l'ordre públic, als usos acceptats a Internet o que infringeixin de qualsevol manera els drets de tercers. Els enllaços que, si escau i respectant les exigències exposades anteriorment, s'estableixin al Lloc Web des d'altres pàgines web hi permetran l'accés, però no en reproduiran el contingut de cap manera, i prescindiran en tot cas de l'ús de browsers o border environments.
 

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els dissenys, marques, noms, denominacions, imatges, logos, gràfics, icones, noms de domini, aplicacions, seqüències de codi autoexecutables i tots els altres continguts del Lloc Web són propietat de Liberty o, si escau, Liberty té una llicència per al seu ús, i aquests continguts gaudeixen, en conseqüència, de la protecció pròpia dels drets sobre la propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de propietat intel·lectual i copyright dels continguts de l'Oficina de Clients es reserven a Liberty i els seus llicenciadors i l'accés al Lloc Web no implica, en cap cas, que Liberty Seguros cedeixi aquests drets a l'usuari. Els usuaris del Lloc Web poden fer un ús privat del Lloc Web i del seu contingut. En cap cas poden fer-ne un ús comercial, ni alterar-lo de cap manera, reproduir-lo més enllà del seu ús privat, distribuir-lo o comunicar-lo públicament. Qualsevol còpia o ús no autoritzat del disseny o el contingut que difereixi del permès expressament per Liberty, en qualitat de titular dels drets de propietat intel·lectual, afecta els seus drets com a titular d'acord amb els tractats internacionals i la normativa aplicable i vigent a Espanya.

Queda estrictament prohibit fer servir els continguts del Lloc Web amb qualsevol propòsit o de qualsevol manera diferent de la permesa per Liberty en aquests Termes i Condicions. En cas que els usuaris vulguin fer servir les marques, els noms, els logotips o qualsevol altre signe distintiu amb la finalitat d'identificar els enllaços del Lloc Web de Liberty que s'estableixin en altres llocs web, poden demanar l'autorització necessària si es posen en contacte amb el webmaster mitjançant l'enllaç disponible al final d'aquests Termes i Condicions.

 

Ús del correu electrònic com a mitjà de comunicació principal de la informació precontractual i contractual

Amb un enfocament en la sostenibilitat, i segons el que hem acordat durant el procés de tarifació en línia, si escau, el mitjà de comunicació escollit per enviar-li la informació i la documentació precontractual i contractual serà el correu electrònic. 
 

Ús del correu electrònic

L'usuari pot fer servir el correu electrònic per posar-se en contacte amb Liberty per a les finalitats indicades en aquests Termes i Condicions i en la Política de Privacitat.
 
Encara que Liberty vol respondre amb rapidesa als correus electrònics rebuts, Liberty no en garanteix la resposta, que dependrà del volum de correspondència rebuda i de la complexitat de les qüestions plantejades. Liberty no garanteix tampoc el funcionament del correu electrònic, tant en la recepció com en l'enviament, perquè està fora del seu control.
 
Tota la informació rebuda per aquesta via dels usuaris del Lloc Web es tractarà de conformitat al que s'estableix a la Política de Privacitat.
 

Jurisdicció i llei aplicable

Qualsevol controvèrsia o conflicte que pugui sorgir a conseqüència de l'ús del Lloc Web es resoldrà d'acord amb la legislació vigent a Espanya, i se sotmetrà a la jurisdicció i la competència dels jutjats i els tribunals del domicili de l'usuari, en cas que es trobi a Espanya, o a la dels jutjats i els tribunals de Madrid, si es troba fora d'Espanya, i renunciarà expressament a qualsevol altre fur o jurisdicció que li pugui correspondre.
 

Informació rellevant de Liberty

Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, és una societat inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al volum 29.777, secció 8a, foli 2, full M-377257. El seu CIF és A-48037642, i el domicili social és a Madrid (28042), al Paseo de las Doce Estrellas, 4. La seva activitat està supervisada per la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, i està inscrita al Registre Especial d'Entitats Asseguradores amb la clau C-0467 i al Registre Especial d'Entitats Gestores de Fons de Pensions amb la clau G-0056.
 

Queixes i reclamacions

Si vols presentar una queixa o reclamació, posem a la teva disposició tota la informació que necessites per poder-la presentar, incloent-hi el text íntegre del Reglament per a la Defensa del Client, a l'enllaç següent: Queixes i reclamacions

REGLAMENT PER A LA DEFENSA DEL CLIENT de LIBERTY SEGUROS Companyia de Assegurances i Reassegurances, S.A.
 

Informació sobre la normativa de consum

En compliment del que estableixen la Llei de consum de Catalunya 22/2010, de 20 de juliol, publicada al Diari Oficial de Catalunya núm. 5677, i la Llei gallega de protecció general de les persones consumidores i usuàries 2/2012, de 28 de març, publicada al Diari Oficial de Galícia núm. 69, informem que el telèfon gratuït d'atenció a les queixes i reclamacions per a clients residents a Catalunya i Galícia és el 900 112 235. Així mateix, l'adreça física a la qual es pot adreçar dins de la Comunitat Autònoma de Catalunya per presentar reclamacions i fer efectiu el dret de desistiment és la següent: C/ Gran Via, 8, 6a planta, 08902 L'Hospitalet de Llobregat.

Plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum. L'informem que la Comissió Europea facilita una plataforma en línia de resolució de conflictes que està disponible en aquest enllaç: http://ec.europa.eu//consumers/odr/.

CONEIX TOTES LES NOSTRES ASSEGURANCES​