Queixes i Reclamacions

Posem a la teva disposició el nostre departament de d'atenció al client, a través del qual et podem ajudar si vols que revisem alguna gestió i/o sinistre.

Si vols presentar una queixa o reclamació, posem a la teva disposició tota la informació que necessites per poder-la presentar:

Generali Seguros y Reaseguros, S.A.U., disposa d'un Departament d'Atenció al Client i d'un Defensor del Client per atendre i resoldre les queixes i les reclamacions que li presentin els seus clients en relació amb els seus interessos i drets reconeguts legalment. Les queixes i les reclamacions formulades pels clients seran ateses i resoltes en el termini d’un mes a partir de la data en què s'hagin presentat. 

Els prenedors, els assegurats, els beneficiaris de contractes d'assegurança, els tercers perjudicats, els partícips i els beneficiaris dels plans de pensions i els drethavents de qualsevol d'aquests poden presentar les seves queixes i reclamacions indistintament: 

 • Al Departament d'Atenció al Client, mitjançant un escrit adreçat al domicili social: Paseo de las Doce Estrellas, 4, 28042, Madrid, o per correu electrònic a l'adreça reclamaciones@generalion.es, en relació amb els contractes d'assegurança i els plans de pensions. 
   
 • En segona instància, al Defensor del Client, mitjançant un escrit adreçat al domicili del carrer Velázquez, 80, 28041 Madrid; o per correu electrònic a l'adreça reclamaciones@da-defensor.org, en relació amb els contractes d'assegurança.
   
 • Les queixes i les reclamacions formulades pels clients seran ateses i resoltes en el termini d’un mes a partir de la data en què s'hagin presentat. 
   
 • A continuació facilitem el formulari del full de reclamacions.
   
  • Per descarregar el formulari del full de reclamacions en castellà, faci clic aquí.
  • Per descarregar el formulari del full de reclamacions en català, faci clic aquí.
  • Per descarregar el formulari del full de reclamacions en eusquera, faci clic aquí.
  • Per descarregar el formulari del full de reclamacions en gallec, faci clic aquí.

 

 • En cas de disconformitat amb el resultat del pronunciament adoptat per qualsevol de les instàncies esmentades més amunt, o si transcorre el termini d’un mes sense que s'hagi obtingut cap resposta, el reclamant pot formular la queixa o la reclamació davant el Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, mitjançant un escrit adreçat al domicili Paseo de la Castellana, 44, 28046, Madrid. 
   
 • A les oficines de Generali hi ha, a la disposició dels clients, el Reglament per a la defensa del client, que regula el funcionament intern de les queixes i les reclamacions, l¿activitat i els procediments del Departament d¿Atenció al Client i del Defensor del Client, i també les relacions entre ells. També es pot accedir a aquest reglament en aquest web.  
   
 • La normativa legal que regula la protecció del client és la següent: La Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer; l'Ordre ECO/734/2004, d'11 de març, sobre els departaments i serveis d'atenció al client de les entitats financeres; l'Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions; la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores i la seva normativa de desenvolupament corresponent.
   
 • Segons estableixen la Llei de consum de Catalunya 22/2010, de 20 de juliol, publicada al Diari Oficial de Catalunya núm. 5677, i la Llei gallega de protecció general de les persones consumidores i usuàries 2/2012, de 28 de març, publicada al Diari Oficial de Galícia núm. 69, el telèfon gratuït d'atenció a les queixes i reclamacions per a clients residents a Catalunya i Galícia respectivament és el 900 11 22 36. Així mateix, la direcció física a la qual dirigir-se en la Comunitat Autònoma de Catalunya per a presentar reclamacions i fer efectiu el dret de desistiment és la següent: C/ Gran Vía 8, sexta planta, 08902 L´Hospitalet de Llobregat.

  Plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum. L'informem que la Comissió Europea facilita una plataforma en línia de resolució de conflictes que està disponible en aquest enllaç: http://ec.europa.eu//consumers/odr.

CONEIX TOTES LES NOSTRES ASSEGURANCES​